Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

PETER
MADSEN

wpe43.jpg (7840 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

http://www.petermadsen.info

http://www.silkeborg.bib.dk/forfatternet/petermadsen/biografi.html

http://www.valhalla-comics.dk/index.html

Peter Madsen blev født 12.5.1958 i Århus og voksede op i Roskilde. I efteråret 1973 dukkede han op på tegneseriefestivalen i Huset i København med en stak tegninger, som fik tegneserieforlaget Interpresses daværende redaktør Uno Krüger til at interessere sig for den unge tegner. De næste par år blev et par af Peter Madsens tegneserier derfor publiceret i Seriemagasinet.Sammen med bla. Rune Kidde udgav han i 1976 amatørfanzinet Knulp og leverede samtidig bidrag til lignende danske udgivelser, bla. Sejd, Tabu/Anghur og Blomstrende Spaghetti.
På initiativ af Interpresses albumredaktør Henning Kure gik Peter Madsen i 1977 - sammen med et forfatterteam bestående af Henning Kure og Hans Rancke-Madsen og med Søren Håkansson som farvelægger - i gang med den humoristiske albumserie Valhalla. Med udgangspunkt i de gamle nordiske gudesagn leverede Peter Madsen her et stilsikkert arbejde med mindelse om Albert Uderzo.
Historien udkom som album i 1979. I 1980 og 1982 fulgte endnu to album.
I 1982 blev Peter Madsen tilknyttet produktionen af tegnefilmen Valhalla med titel af instruktør. Da filmen var færdigproduceret i 1986, fulgte i 1988 og 1989 to tegneseriealbum baseret på filmens historie.
Det første af disse, Historien om Quark, præsenterede en titelfigur, som Peter Madsen havde udviklet et par år tidligere med bl.a. Rune Kidde som kritisk konsulent, og som han derefter  havde videreudviklet til tegnefilmen.
I 1990 og 1991 fulgte Valhalla-albummene nr. 6 og 7. Sidstnævnte bind, Ormen i dybet, blev fuldt fortjent kåret som årets bedste album på Tegneseriemekka 1992 i Ballerup.
I 1992 og 1993 udkom endnu to album. Det sidste med Peter Madsen som sin egen farvelægger. Dette arbejde er overgivet til Jesper Ejsing fra seriens tiende album.
Fra andet album blev Per Vadmand tilknyttet seriens forfatterteam. Samarbejdet mellem ham og det øvrige Valhalla-team har siden medført en mængde  veltimede gags, som placeres velovervejet i de underfundige og underholdende - ofte allegoriske - historier.
I løbet af serien har Peter Madsen udviklet sig fra at være en talentfuld tegneserieskaber til en af mediets bedste udøvere. I bd. 9, Den store udfordring, viser han med hvilket overblik han mestrer mediets virkemidler: fra Marcinelle-skolens mimiske og kropslige udtryk, over "ligne claire"s flydende, bevægelige og økonomiske billedsprog til visuelt ekspressive amerikanske superhelteserier. Fortalt i en stringent og udtryksfuld tuschstreg, som viser tegnerens omhyggelige stillingtagen til personer, miljøer og landskaber.
Peter Madsens kunstneriske udvikling kan opleves i en række andre udgivelser. Således kan flere af hans tegninger og tegneserier fra 1975-82 opleves i albummet Hen ad vejen.Til forlaget Bogfabrikkens erotiske tegneserieantologi Danske fristelser leverede han i 1988 to smukke og poetiske bidrag - vel nok antologiens bedste.
Samtidig med arbejdet som tegneserieskaber og tegnefilminstrukør har Peter Madsen gennemført er lægestudium, som han dog afbrød inden endelig eksamen. Sine oplevelser som ung medicinstuderende på Grønland har han samlet i albummet Grønlandsk dagbog, som udkom i 1990.
Samme år blev det på Danske Tegneserieskaberes Konvent kåret som årets bedst tegnede serie.
I 1995 udkom resultatet af 2 års intenst arbejde, Menneskesønnen, hvori Peter Madsen for Det Danske Bibelselskab giver sin tegneseriefortolkning af Det nye testamente.
Peter Madsen fik helt frie hænder til sin fortolkning, som efter massevis af research, figurstudier og skitser resulterede i en tegneserie fortalt i flot og stemningsfuld akvarel over 130 sider. I stedet for anvende tuschpennen til omhyggeligt at karakterisere Jesus og hans omgivelser, valgte Peter Madsen akvarelteknikken og den deraf følgende udflydende personkarakteristik. Han siger selv om dette valg: "Jeg besluttede ret tidligt, at stilen skulle være anderledes end den i Valhalla. Den skulle være mere flydende, billederne skulle være åbne til fortolkning."
På Det danske Tegneseriekonvent i efteråret 1995 valgte kollegerne Menneskesønnen til årets bedst farvelagte tegneserie. Et par måneder senere modtog albummet Den kristne tegneseriepris 1996 ved tegneseriefestivalen i Angoulème, bl.a. med den begrundelse, at tegneserien gør sig fri af det idealiserede Jesus-billede og derfor tvinger læseren til at reagere. I 2003 udkom albummet i Norge, hvilket i 2004 førte til, at Peter Madsen modtog den norske tegneseriepris Sproiing for årets bedste oversatte album.
I 1999 fortsatte Peter Madsen sit arbejde for Det Danske Bibelselskab med endnu et bibelsk genfortælling, et tæt illustration af Jobs bog.
Ud over arbejdet med tegneserier har Peter Madsen illustreret flere børnebøger. Bl.a. den stemnings- og udtryksfulde billedbog Troldehistorien, skrevet af Henning Kure og med rim af Rune Kidde i 1989.
Samme år blev Peter Madsen tildelt den danske tegneseriepris, Ping, for sit arbejde.

Lit.: Freddy Milton: Den nye bølge i Danmark (i: Nemo nr. 3/1975). Hans Rancke-Madsen: Om at lave en tegneserie (i: Kulørte Sider nr. 34/1979). Interview med Peter Madsen (i: Kulørte Sider nr. 34/1979). Søren Knudsen: Kan Odin og Thor slå Asterix og Lucky Luke? (i: Samvirke nr. 54/1981). Niels Roland: Interview med Peter Madsen
(i: Seriejournalen nr. 1/1990).

 

Peter Madsen was born in 1958. In the fall of 1973 he showed up at the Comics Festival in Copenhagen with a stack of drawings which attracted the attention of Uno Krüger, then editor of the comics publishers Interpresse. Therefore, in the next two years some of Peter Madsen’s comics were published in the comic book Seriemagasinet.
Working with Rune Kidde and others, in 1976 he published the amateur fanzine Knulp, while also producing contributions to similar Danish publications.
On the initiative of Interpresse’s album editor, Henning Kure, Peter Madsen went to work on the humourous album series Valhalla in 1977.Hans Rancke Madsen was assigned as writer for the series, but already from the second album the writing team consisted of Henning Kure, Hans Rancke Madsen, Peter Madsen and Per Vadmand, who joined the team in 1979. Søren Håkansson did the coloring. Against a background of the old Nordic myths, Peter Madsen produced a convincing work reminiscent of Albert Uderzo.
The first story appeared as an album in 1979. Two more albums followed in 1980 and 1982, after which Peter Madsen became connected with the production of the animated film Valhalla, as director. After the premier in 1986, two comics albums appeared, based on the film. This story presented a new character, Quark, the baby giant, that later turned into animated shorts and a daily newspaperstrip drawn by Kim Anweiler and Torben Osted.
Valhalla albums no. 6 and 7 followed in 1990 and 1991. The latter volume, The Serpent in the Deep (Ormen i dybet), was deservedly chosen as best album of the year by the public at Comics Mekka 1992, a comics convention in Ballerup, near Copenhagen. Two more albums were published in 1992 and 1993, the last with Peter Madsen as his own colorist. The 10th and 11th album followed in 1997 with colorist Jesper Ejsing.
In the course of the series, Peter Madsen has developed from being a talented comics creator into one of the medium’s best practitioners. In Volume 9, The Great Challenge (Den store udfordring), he shows what command he has of the medium: from the Marcinelle School’s facial and body language, through the flowing, mobile and economical visual language of "ligne claire", to the visual expressiveness of American superhero series. Told in a cogent and expressive pen-and-ink drawing style, which shows the artist’s careful depiction of people, interiors and landscapes.
Peter Madsen’s artistic development can be seen in many other publications. Several of his drawings and comics from 1975-82 appear in the album Along the Road (Hen ad vejen). In 1988 he produced two beautiful and poetic contributions to the Bogfabrikken publishers’ erotic comics anthology, Danish Delights (Danske fristelser) - probably the best in the anthology.
While working as a comics creator and animated film director, Peter Madsen also studied medicine. He collected his experiences as a young medical student in Greenland in the album Greenland Diary (Grønlandsk dagbog), which was published in 1990. The same year it was chosen at the Danish Comics Artists Convention as Best-Drawn Series of the Year.
In 1995 The Son of Man (Menneskesønnen) was published, the result of three years of intense work. In it, Peter Madsen gives his comics interpretation of the New Testament for the Danish Bible Society. He was given a free hand for his interpretation which, after a great deal of research, figure studies and sketches, resulted in a comic told in 136 pages of beautiful and atmospheric water color paintings. Instead of using pen-and-ink drawings to carefully portray Jesus and his surroundings, Peter Madsen chose the water color technique and its resulting indistinct character portrayals. He says himself about this choice: "I decided early on that the style should be different from that of Valhalla. It should be more flowing, the pictures should be open to interpretation."
At the Danish Comics Convention of 1995, his colleagues chose Menneskesønnen as the Best Color Comic of the Year. A few months later the album received the Christian Comics Prize 1996 at the Comics Festival in Angoulème. Among the reasons given was that the comic was free of the idealized image of Jesus, thereby forcing the reader to react.
Besides his work with comics, Peter Madsen has also illustrated several children’s books, including the atmospheric and expressive picture book The Troll Story (Troldehistorien), written by Henning Kure and with rhymes by Rune Kidde, in 1989. The same year, Peter Madsen was awarded the Danish comics prize, Ping, for his work.