Velkommen til

Welcome to

TEGNESERIEMUSEET I DANMARK

THE COMICS MUSEUM
IN DENMARK

TEGNESERIEKULTUR

Home

Emneindex

Butik

Tegneseriemuseet DK

Postbox

Fra museets Arkiv

Redaktør

Wall of Fame

Museet
2010

Museumstjeneste

Divus' museum

Tegneseriehistorie DK

Tegneseriefotos DK

Biografier DK

Galleri DK

-

Tegneseriepuljen

wpe2F.jpg (8569 bytes)

 Film & tegneserier

Tegneseriemuseer

 

Bemærk: Dette websted opdateres ikke.
Det ophørte officielt ved indgangen til 2013.
Derfor vil en række links være døde
Men nu ligger det her som et historisk
dokument, hvor en stor del af indholdet
stadig har relevans.

 

DANSKE
TEGNESERIESKABERE

wpe2F.jpg (8569 bytes)

DANISH
COMICS ARTIST

ORLA
KLAUSEN

wpe41.jpg (5528 bytes)

wpe44.jpg (2617 bytes)

http://www.litteratursiden.dk/sw3265.asp

Orla Klausen blev født 11.4.1946 og voksede op i Nørre Snede. I 1969 blev han færdiguddannet som folkeskolelærer og arbejdede derefter som sådan i Nørreager.Samtidig har han stået for en række velfortalte tegneserier med historiske temaer.I 1981 udgav forlaget Interpresse første album af Orla Klausens tegneserieversion af Jeppe Aakjærs Jens Langkniv - afsluttet med tredie del i 1982. Tiden er midten af 1600-tallet, hvor tyske lejetropper huserede i Jylland og skabte usikre kår for bondebefolkningen - stßæßrkt hjulpet af magtsyge og begærlige danske adelsmænd.Samme tema genfindes i Orla Klausens Rakkertøsen, hvis første deli 1983 blev publiceret som føljeton i Seriemagasinet. Også den udkom i 3 bind 1985-86 - men i farver i modsætning til Jens Langkniv.
I begge til fælde tager Orla Klausen den lille mands - bondens - parti og beretter dybt engageret om de usle kår, som de herskende klasser placerer ham i, og som forståeligt nok førte til lovløshed og mere eller mindre ustruktureret oprør. At det sker indenfor rammerne af en spændende og underholdende historie, gør ikke oplevelsen mindre. I slutningen af 1983 udgav Interpresse endnu et Klausen-album, Skjoldungerne. Den blev egentlig tegnet mellem 1. og 2. bind af Jens Langkniv - produceret af Henning Kure med manuskript af Per Sanderhage. Selv om det her drejer sig om den gode, gamle danske heltemyte, fornægter engagementet fra de to foregående sig dog ikke. Myterne bringes ned på det såre menneskelige plan. Heltene fra mytologien bliver til almindelige storbønder, som med hver en lille håndfuld krigere indbyrdes kæmper om magten i datidens Danmark. Igen er der tale om almindelige mennesker, der indblandes i eller forårsager et politisk spil - sat i gang og styret af magtsyge og begær. Men et politisk spil, som ikke forløses i første bind.
Siden har der med jævne mellemrum været talt om, at "nu må vi vist også snart i gang med fortsættelsen", som Henning Kure udtrykker det, men endnu er den ikke sat i produktion.
I stedet har Orla Klausen i 1987 tegnet albummet Da Hans blev bange, som bygger frit på folkeeventyret Hans der drog ud for at lære frygten at kende og brdr. Grimms Gåsevogtersken ved brønden.
I 1988 startede Klausens Gøngehøvdingen - frit efter den danske forfatter Carit Etlars romaner fra svenskekrigene omkring 1660 - i dagbladet B.T. og udkom året efter som album. I 1993 afsluttedes serien med album 5.
Efter Gøngehøvdingen gik Orla Klausen i gang med albumserien De begærlige, der ligesom de fleste af hans andre tegneserier foregår i de 1600-tals miljøer, som han efterhånden har siddende i håndleddet. Her lader han igen en række spændende og indviklede intriger tage udgangspunkt landbefolkningens kår - og i en gruppe udstødte, som man umiddelbart fatter sympati og interesse for. I 1997 udkom 3. og sidste album.
Som sort/hvid tegneseriefortæller har Orla Klausen placeret sig blandt de bedste. Hans miljøtegning er yderst præcis, detaljeret og troværdig - tiden er ramt lige på kornet, som den nu må være, når der ligger omhyggelig research til grund for tegningerne. Man tror på Orla Klausen, når han beskriver
Danmarkshistorien. Det gør man også, når der kommer farver på hans serier, som det har været tilfældet siden Rakkertøsen udkom som album. Egentlig var Skjoldungerne også planlagt som farveudgivelse, men udkom i sort/hvid. Derfor er det også sværere at orientere sig i denne, end tilfældet var i Jens Langkniv.
Ligeledes tror man på Orla Klausens figurer. Specielt i Skjoldungerne lever de i en let karikeret form deres individuelle liv, som får læseren til at engagere sig i deres færden. Men også i Jens Langkniv, Rakkertøsen, Hans og Gøngehøvdingen føler man, at man har med levende mennesker at gøre.Første bind af Jens Langkniv var noget vaklende og ufærdigt i streg og layout, men også det har Klausen fået til at fungere, så han idag med sin lette streg og vekslen mellem detaljen og det bredt beskrivende fastholder læseren fra først til sidst.
For at fuldstændiggøre billedet af Orla Klausen bør det nævnes, at han i hæftet Danske Tegneserier i 1982 optrådte med en lille befriende SF-satire, og at han igennem en årrække i 80erne har været leverandør af forsider og illustrationer til en lang række danske børne- og skolebøger. De fleste indenfor den historiske genre eller eventyrgenren.
Siden slutningen af 1990'erne har Orla Klausen hovedsageligt været beskæftiget som illustrator og forfatter hos forlaget Alrune.

Lit.: Lars Borberg: Der er langt fra Hopalong til Jens Langkniv (i: Kulørte Sider nr. 40/1981). Søren Knudsen: Inspirationen kom fra Asterix (i: Bum nr. 2/1985). Edvin Kau: Rakkere og skjoldunger (i: MacGuffin nr. 54/1985). Helte de er da kedelige (i: Billedstorm nr. 2/1990).

 

Orla Klausen was born in 1946. In 1969 he completed an education as a grammar school teacher and then found work as such. At the same time he was responsible for several well-told comics with historical themes.
Orla Klausen’s comics trilogy about the Danish author Jeppe Aakjær’s tale of the robber Jens Longknife (Jens Langkniv) was published in 1981-82. The time is the mid-1600’s, when German mercenaries ravaged Jutland and made life uncertain for the peasant population, greatly helped by power-hungry and greedy Danish noblemen. Orla Klausen uses the same theme in The Scavenger Girl (Rakkertøsen), the first part of which was serialized in Seriemagasinet in 1983. It was published in three volumes in 1985-86, in color, as opposed to Jens Langkniv.
At the close of 1983, Interpresse published another Klausen album, The Scyldings (Skjoldungerne), produced by Henning Kure and written by Per Sanderhage. This work is based on an old Danish heroic myth, brought down to the painful human level. The heroes from the mythology are landowners who each use a handful of warriors to fight each other over power in Denmark of that time. There have since been regular plans that "we will soon get to work on the continuation", as Henning Kure puts it, but it is not in production yet. Instead, in 1987 Orla Klausen drew the album When Hans Became Afraid (Da Hans blev bange), inspired by Danish folktales and the Brothers Grimm.
In 1988 Klausen’s The Rebel Chief (Gøngehøvdingen) started in the newspaper B.T. It was freely adapted from Danish author Carit Etlar’s novel about the Swedish Wars which took place around 1660. It was published the following year as an album, and the series ended in 1993 with album no. 5.
After Gøngehøvdingen, Orla Klausen went to work on the album series The Greedy (De begærlige) which, like most of his other comics, takes place in the 1600’s. He again presents several exciting and complex intrigues against the background of the life of the country people and of a group of outcasts who immediately arouse sympathy and interest. The third -and final - album appeared in 1997.
As a black and white comics storyteller, Orla Klausen has placed himself among the best. His drawings of settings are extremely precise, detailed and believable. He captures the period, as happens when careful research is the basis for the drawings. One believes Orla Klausen when he describes Denmark’s history. One also believes him when color is added to his series, as has been the case since Rakkertøsen appeared as an album.
In the same way, one believes in Orla Klausen’s characters. Especially in Skjoldungerne, they live their individual lives in a lightly caricatured form, which engages the reader in their actions. But one also feels that one is dealing with real people in Jens Langkniv, Rakkertøsen, Hans, and Gøngehøvdingen.
For a complete picture of Orla Klausen, it should be mentioned that he appeared in the comic book Danske Tegneserier (Danish Comics) with a small, liberating science fiction satire. Also, throughout the 1980’s he produced book covers and illustrations for many Danish children’s and school books, most within the historical or adventure genre.